REGULAMIN PORTALU www.idissuer.pl
z dnia 10 maja 2019 r.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Postanowienia wstępne.

 1. Portal Internetowy www.idissuer.pl jest własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000062594, NIP: 525-000-10-90, tel.: (22) 235 20 00 i prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Portalu Internetowego określa prawa i obowiązki stron dotyczących świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu pod adresem http:// www.idissuer.pl
 3. Regulamin Portalu Internetowego www.idissuer.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ).
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego www.idissuer.pl. Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego www.idissuer.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§2. Definicje.

  Wyrażenie pisane wielką literą, które zostało zdefiniowane, należy rozumieć w następujący sposób:
 1. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej PWPW S.A. lub Usługodawcą.
 2. Cookies – krótkie informacje tekstowe, wysyłane za pomocą serwera obsługującego Portal i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).
 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w godzinach od 7.00 do 15.00.
 4. Hasło – ciąg znaków (literowych, cyfrowych, innych) służący do uzyskiwania dostępu do Konta, znany jedynie Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
 5. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła) miejsce na Portalu.
 6. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w momencie dokonania Rejestracji.
 7. Portal – Portal internetowy www.idissuer.pl umożliwiający wydawanie kodów identyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, zakładów i maszyn a także wydawanie niepowtarzalnych identyfikatorów opakowań jednostkowych oraz zbiorczych, na potrzeby spełnienia wymagań rozporządzenia UE 2018-574.
 8. Regulamin – obowiązujący Regulamin Portalu Internetowego;
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Portal.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej zwane (Rozporządzenia 2016/679)
 11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Portalu lub która skutecznie założy Konto na Portalu, poprzez uzyskanie Loginu i Hasła pozwalającego zalogować się do Konta.;
 13. Kontrahent - Każda osoba fizyczna lub prawna z którą podpisywana jest umowa na świadczenie usług generowania identyfikatorów opakowań jednostkowych lub identyfikatorów opakowań zbiorczych.
 14. Umowa – Umowa na świadczenie usług generowania identyfikatorów opakowań jednostkowych lub identyfikatorów opakowań zbiorczych przez PWPW podmiotom gospodarczym uczestniczącym w produkcji i obrocie wyrobami tytoniowymi;
 15. Wykaz Usług – lista Usług oferowanych przez Usługodawcę świadczonych przy pomocy Portalu.
 16. Podmiot gospodarczy - Każda osoba fizyczna lub prawna, która bierze udział w obrocie wyrobami tytoniowymi, w tym również przeznaczonymi do wywozu, począwszy od producenta, a skończywszy na ostatnim podmiocie gospodarczym przed pierwszym punktem sprzedaży detalicznej;
 17. Zakład - każde miejsce, budynek lub automat sprzedający, w którym wyroby tytoniowe są produkowane, przechowywane lub wprowadzane do obrotu
 18. Maszyna - urządzenie używane do produkcji wyrobów tytoniowych, które jest integralną częścią procesu produkcji

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Portalu.

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądanie zasobów Internetu,
  3. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnej Skrzynki e-mail zapewniającej możliwość łączenia i wymiany danych z systemem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer (wersji 10 i wyższej) , Firefox (wersji 38 i wyższej ), Chrome (wersji 45 i wyższej), Microsoft Edge, z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada Cookies lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu).

ROZDZIAŁ 3

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§4. Rodzaje bezpłatnych Usług dedykowanych Użytkownikowi.

Bezpłatne Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu obejmują następujące obszary funkcjonalności:

 1. Obsługa podmiotów gospodarczych
  1. Składanie wniosków o kod identyfikacyjny podmiotu gospodarczego
  2. Składanie wniosków o korektę informacji dotyczących kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego
  3. Wyrejestrowywanie kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego
  4. Przeglądanie zarejestrowanych danych kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego
 2. Obsługa zakładów
  1. Składanie wniosków o kod identyfikacyjny zakładu
  2. Składanie wniosków o korektę informacji dotyczących kodu identyfikacyjnego zakładu
  3. Wyrejestrowywanie kodu identyfikacyjnego zakładu
  4. Przeglądanie zarejestrowanych danych kodu identyfikacyjnego zakładu
 3. Obsługa maszyn
  1. Składanie wniosków o kod identyfikacyjny maszyny
  2. Składanie wniosków o korektę informacji dotyczących kodu identyfikacyjnego maszyny
  3. Wyrejestrowywanie kodu identyfikacyjnego maszyny
  4. Przeglądanie zarejestrowanych danych kodu identyfikacyjnego maszyny
 4. Administracja użytkownikami
  1. Tworzenie użytkowników podrzędnych
  2. Nadawanie utworzonym użytkownikom uprawnień do usług
  3. Nadawanie utworzonym użytkownikom uprawień do danych
  4. Przekazywanie utworzonym użytkownikom własnych uprawnień
  5. Blokowanie utworzonych użytkowników
  6. Przeglądanie danych utworzonych użytkowników i ich uprawnień
  7. Tworzenie hierarchicznej struktury użytkowników

§5. Rodzaje Usług dedykowanych Użytkownikowi dostępnych po zawarciu umowy na generowanie unikalnych identyfikatorów opakowań jednostkowych.

 1. Obsługa identyfikatorów opakowań jednostkowych
  1. Zamawianie identyfikatorów opakowań jednostkowych
  2. Anulowanie zamówienia identyfikatorów opakowań jednostkowych
  3. Pobieranie wygenerowanych identyfikatorów opakowań jednostkowych
 2. Obsługa identyfikatorów opakowań zbiorczych
  1. Zamawianie identyfikatorów opakowań zbiorczych
  2. Anulowanie zamówienia identyfikatorów opakowań zbiorczych
  3. Pobieranie wygenerowanych identyfikatorów opakowań zbiorczych

§6. Rejestracja Użytkownika i jego konto

 1. Warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług portalu ID ISSUER jest rejestracja użytkownika.
 2. Warunkiem skorzystania u usług obsługi identyfikatorów opakowań jednostkowych i zbiorczych jest rejestracja użytkownika oraz zawarcie umowy na świadczenie usług generowania identyfikatorów opakowań.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji w portalu zakłada konto, podając dane wymagane w formularzu.
 4. Login i hasło, za pomocą których Użytkownik będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jeden znak z każdego wymienionego zbioru: cyfr (0-9), małych liter (a-z), wielkich liter (A-Z), znaków specjalnych (;,!).
 5. Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią. PWPW nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie hasła osobom nieuprawnionym.
 6. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować portal ID ISSUER o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 7. Strona internetowa pod którą dostępny jest Portal ID ISSUER, proces logowania się Klienta do Portalu, zakładania konta Klienta, także składanie wniosków i dokonywanie innych operacji, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.
 8. Klient posiada możliwość dezaktywacji swojego konta. Dezaktywacja konta jest równoznaczna z zablokowaniem dostępu do wszystkich danych i informacji złożonych w portalu ID ISSUER. Dezaktywacja konta nie powoduje usunięcia danych z systemów PWPW S.A. By dezaktywować konto należy skontaktować się z obsługą ID ISSUER pod adresem support@idissuer.pl.

§7. Zawieranie umów z Kontrahentami

 1. Zawarcie umowy konieczne jest do realizacji usług zamawiania identyfikatorów opakowań jednostkowych i zbiorczych.
 2. Zawarcie umowy odbywa się poza portalem ID ISSUER. W celu zawarcia umowy należy skontaktować się z PWPW poprzez adres mailowy: idissuer@pwpw.pl
 3. Umowa zawierana jest na utworzone wcześniej w Portalu ID ISSUER Konto Użytkownika wskazane przez Kontrahenta. Konto to musi być kontem głównym, czyli nie może być kontem podrzędnym utworzonym w ramach administrowania użytkownikami przez innego użytkownika
 4. Po zawarciu umowy na Koncie Użytkownika odblokowywane są uprawnienia do obsługi identyfikatorów opakowań jednostkowych lub uprawnienia do obsługi identyfikatorów opakowań zbiorczych. Uprawnienia te pozwalają na uruchomienie funkcjonalności składania wniosków o identyfikatory opakowań.
 5. Uzyskane uprawnienia mogą być przekazane przez Użytkownika administrowanym przez siebie innym użytkownikom.

§8. Zamieszczanie i udostępnianie treści przez Użytkownika w ramach Portalu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta innego Użytkownika.

ROZDZIAŁ 4

PRAWA AUTORSKIE

§10. Prawa autorskie.

 1. Portal, jak również materiały w nim zawarte w postaci tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

ROZDZIAŁ 5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§11. Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Użytkownika, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu i Konta w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego.
 3. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu i Konta ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu i Konta, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Usługodawcy na czas niezbędny do usunięcia występujących zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i Konta, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Portalu skutkujące złożeniem oświadczenia woli. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności zleconych przez Użytkownika, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do ich autentyczności i autoryzacji lub zgodności z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12. Tryb zmiany Regulaminu.

 1. PWPW S.A. jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:
  1. wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Usługodawcę i funkcjonowanie Portalu,
  2. dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług,
  3. zaprzestanie prowadzenia Portalu przez Administratora lub zmiany Administratora.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie PWPW S.A. poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie na łamach Portalu ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
 3. Obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna na Portalu.

§13. Sąd właściwy.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.

§14. Obowiązywanie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 r.

This ID ISSUER site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.